Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging van Tourmanagers, gevestigd te Amstelveen, Seine 36, 1186NS ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40123093 hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@iatm.nl

 

Er zijn al een aantal regels over de privacy opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van 16-11-2016.

 

Ledenregistratie.

Artikel 5

 1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de gegevens zoals namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.
 2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.
 3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij IATM-UK.
 4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van IATM-UK. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven.

 

Officieel orgaan.

Artikel 11

 1. De vereniging heeft twee organen, te weten:

–           de website www.iatm.nl

–           de nieuwsbrief, welke per e-mail verzonden wordt en of op website wordt geplaatst.

 1. Het bestuur benoemt een websitebeheerder, die belast is met het beheer van de website en verspreiden van de nieuwsbrief.
 2. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het secretariaat maakt in het officieel orgaan melding van:
 3. aankondiging en agenda’s van algemene vergaderingen;
 4. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

 

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de vereniging welke persoonsgegevens van u verzamelt en hoelang wij deze bewaren.

 

Welke persoonsgegevens heeft de vereniging van u:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Waar worden deze gegevens voor gebruikt:

 • Aanmelding als lid via IATM-UK of IATM-NL
 • Wordt u lid van de vereniging dan worden deze gegevens gedurende uw lidmaatschap bewaard, besluit u geen lid te worden dan worden deze gegevens direct verwijderd.
 • Financiële en ledenadministratie gedurende uw lidmaatschap van IATM-NL
 • Vermelding van uw gegevens in het handboek en op de website van IATM Internationaal
 • Toesturen van mededelingen of een nieuwsbrief
 • Uitnodigen voor algemene vergaderingen en andere bijeenkomsten
 • Delen van informatie van IATM Internationaal

 

Welke gegevens worden vermeld op de website van de vereniging:

U geeft zelf aan welke informatie over u wordt gedeeld op de website onder de noemer: ‘We are the Power of IATM-NL’. Voor contact wordt alleen uw e-mailadres vermeld.

De website is encrypted en webhosting heeft een verklaring afgegeven dat de data beveiligd zijn.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zoals vermeld in artikel 5 lid 4 verstrekt de Vereniging zonder uw toestemming uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u per e-mail en via de website informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       <NAAM VERANTWOORDELIJKE>

E-mail:                         info@iatm.nl

Telefoonnummer:        <TELEFOONNUMMER VERANTWOORDELIJKE>

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.